www.woman-rz.org

Центърът за подкрепа на жени в село Стражец е регистриран в Агенцията за социално подпомагане като доставчик на социални услуги с обхват: Център за социална рехабилитация и интеграция, Удостоверение №1280 от 10 май 2006г.
Комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално–правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.

ЦЕЛИ
- Да подпомогне социалната рехабилитация и интеграция на жени в неравностойно положение, всички намиращи се на територията на село Стражец.
- Да подкрепи развитието на рисковите групи жени в тяхната среда, като предоставя възможности за консултации, посредничество, обучение и развитие; осигури достъп до основни услуги и защита на права; предостави непосредствена и спешна социална подкрепа.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
Центърът предоставя подкрепа и обучения в период от 1 година на жени в неравностойно положение. Понятието “жени в неравностойно положение” включва регистрирани жени в дирекция “Бюро по труда” и в дирекция “Социално подпомагане” като социално слаби, трайно безработни и активно търсещи работа. Трайно безработни и с ограничени или почти никакви финансови доходи жени в неравностойно социално положение от турската, ромската и българска етническа общност, в активна трудоспособна възраст.

УСЛУГИ
- Образователни дейности - групи за ограмотяване, обучения по компютърна грамотност, обучения по английски език.
- Социално посредничество – изследване, информиране, ориентиране, консултиране, посредничество, обучение, извършва сигнални и превантивни функции. Оказва подкрепа на жени с проблеми и нужди; съдействие за разрешаване на социални, семейни, битови и други проблеми за постигане на по-добър живот на ползвателите на социални услуги.
- Психологическо консултиране – индивидуална и групова работа по проблеми, свързани с общуването, семейството, лични преживявания и чувства, справяне в различни ситуации, минимизиране на чувството за социална изолация, насърчаване към действия и информиране, изпробване в хипотетични и реални ситуации на други роли и модели на поведение с цел развиване качества за справяне с различни проблеми.
- Юридическо консултиране - безплатни консултации и юридически съвети: семейно-правни, социално-правни, вещно-правни, трудово-правни и административно-правни отношения. Съдейства при изготвянето на юридически документи, които се подават пред различни публични институции.
- Съдействие за получаване на медицинска и здравна помощ - избор на личен лекар, съдействие за получаване на безплатни медицински прегледи.
- Трудово посредничество – предоставяне на актуална информация и консултации, свързани с възможностите за трудова заетост; оказва съдействие за включване в подходящи курсове за професионална квалификация и преквалификация; осигурява институционална подкрепа при решаване на конкретни случаи и казуси, свързани с трудовото законодателство.

В зависимост от броя на потребителите на социални услуги в Центъра работят различен брой специалисти (педагог, социален консултант, юрист, психолог, консултант за ромска общност и филолог). Центърът разполага с добра материална база като компютри, българска и чужда литература, детски кът, модерна учебна зала, възможност за ползване на интернет. Финансирането се извършва изключително чрез кандидатстване по проекти, съобразно програмите на организацията.