www.woman-rz.org

Сдружение “Център за подкрепа на жени в село Стражец” има мисия да развива политики за подкрепа на жени и граждански инициативи за действие. Организацията e създаденa от безработни жени-доброволци от селото, които представляват основно ромската и турска етнически общности.

Центърът за подкрепа на жени в село Стражец е създаден през 2005 година от многодетни майки, като продължение на женска инициатива. Групата представлява основно жени от уязвими групи и има за цел да осигури подкрепа и защита на правата на жените.

Сдружението администрира Център за жени, който предлага безплатни психологически, юридически и здравни консултации, образователни програми за заетост и повишаване грамотността и нивото на заетост сред жените основно от ромски и турски произход.

Пред последните години Центърът за подкрепа на жени в село Стражец работи за укрепване на своя капацитет и прилагане на програми за защита на правата на жените, превенция на домашното насилие и предоставяне на различни услуги за тях и семействата им.

Сдружение „Център за подкрепа на жени в село Стражец“ осигури най-голямата частна инвестиция в социалния сектор в община Разград през 2019г. Одобрен е проект на СНЦ „Център за подкрепа на жени в село Стражец“ и СНЦ „Център за съзидателно правосъдие“, които предоставят социални услуги по закона за защита от домашното насилие. Сключен е договор за финансиране ремонт на сграда за кризисен център в община Разград, общинска собственост. Направено е дарение от фонда на Офиса за военно сътрудничество, Програма за хуманитарна помощ на Посолството на САЩ в България/NAVFAC. (254 000 долара).

Центърът за подкрепа на жени – с. Стражец успешно се развива като доставчик на социални услуги в общността. Центърът е включен в Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2017-2021; предоставя социалната услуга “Център за социална рехабилитация и интеграция за жени в неравностойно положение с. Стражец.” С това решение местният парламент за трети път вписа Сдружение “Център за подкрепа на жени – с. Стражец”, като доставчик на социални услуги в община Разград.

Седем социални проекта, насочени към целевата група безработни жени, предимно от етнически малцинствен произход, успешно е изпълнил Центърът за подкрепа на жени в село Стражец .

Центърът за подкрепа на жени в село Стражец ползва от 2006г. възмездно част от общински имот (104 кв.м.) в бившата Здравна служба, с. Стражец, ул. „Москва” 26, където се намира дневен център за жени. Oрганизацията е регистрирана с решение №1/15.02.2005г. на Разградски окръжен съд, като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза.

Центърът за подкрепа на жени в село Стражец се ползва с подчертано високо доверие сред населението на Стражец и останалите малки населени места на общината. Специфичния капацитет и профил на организацията я поставят в позицията на надежден представител на преобладаващите нагласи сред общността.

Целите на Сдружението са:
- Равни възможности за жените от различните етнически групи;
- Защита на жените от насилие в различните му форми – домашно насилие, трафик на жени, сексуално насилие на работното място;
- Ефективна социална защита на жените в неравностойно положение;
- Практическата защита от дискриминация, основана на пол, защита от насилие в семейна и обществена среда;
- Създаване на добри възможности за подобряване на социалното положение на трайно безработни жени в етнически смесен район с голяма безработица;
- Съдействие за интелектуалното, професионалното и духовно развитие на жените в неравностойно положение;
- Премахване на съществуващите ограничения на обосновава на пола, в сферата на образованието, обучението и трудовата заетост;
- Идентифициране, защита и лобиране за изработване и прилагане на политика за жените в неравностойно положение;
- Посредничество между различни държавни, местни институции и неправителствени организации и координиране на техните усилия по проблемите на насилието срещу жените;
- Съдействие за повишаване ролята на жените и подобряване на взаимоотношенията между полицията и етническите малцинства;
- Организиране и провеждане на обучения и информационни кампании;
- Подпомагане дейността на членовете на сдружението и стимулиране развитието на благотворителността в област Разград;

ЧЛЕНСТВО: Гражданска коалиция за устойчиво използване на фондовете на Европейския съюз в България: http://bluelink.info/eu-funds/ (2007г.). Организацията участва в Мрежата за социални услуги и националната мрежа “Полицията в близост до обществото”. Учредител на Националната мрежа за гражданско наблюдение на съда в България (2007г.). Центърът за подкрепа на жени в село Стражец е член на Центъра за съзидателно правосъдие (2005г.-2018г.)