www.woman-rz.org

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ
“ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЖЕНИ - С. СТРАЖЕЦ”

.....

IV. МИСИЯ

Чл. 8. Мисията е да развива политики за подкрепа на жени и граждански инициативи за действие.

V. ЦЕЛ

Чл. 9.(1) Целите на Сдружението са:
1. Равни възможности за жените от различните етнически групи;
2. Защита на жените от насилие в различните му форми – домашно насилие, трафик на жени, сексуално насилие на работното място;
3. Ефективна социална защита на жените в неравностойно положение;
4. Практическа защита от дискриминация, основана на пол, защита от насилие в семейна и обществан среда;

.....ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
на Дневен център за жени в неравностойно положение в село Стражец


.....

12. Съветът на потребителя:
12.1. Предлага идеи за ефективно изпълнение на целите и задачите на Дневния център за жени.
12.2. Организира подготовката за изпълнение на дейностите на Дневния център за жени.
12.3. Подпомага текущото изпълнение на дейностите на Дневния център.
13. Орган на Съвета на потребителя е Председателят на Съвета на потребителя.
14. Председателят на Съвета на потребителя:
14.1. Ръководи дейността на Съвета на потребителя.
14.2. Организира, ръководи и контролира в съответствие с този Правилник изпълнението на решенията на Съвета на потребителя.
14.3. Свиква и ръководи заседанията на Съвета на потребителя – уведомява всеки член за деня, часа, мястото и дневния ред на заседанието на Съвета на потребителя.
15. При отсъствие на Председателя Съветът на потребителя упълномощава друг член да го замества.

.....ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
на Дневен център за жени в неравностойно положение в село Стражец


.....

13. Общественият съвет:
13.1. Осъществява контролна и сигнална дейност съгласно установените стандарти, както и за качеството на предоставените услуги.
13.2. Дава съвети и препоръки за осъществяване дейността на Дневния център за жени.
13.3. Следи за безпристрастно оценяване на дейностите на Дневния център за жени.
13.4. Съдейства за постигане на целите и задачите на Дневния център за жени.
13.5. Предоставя достъпна информация, необходима за изпълнение на дейностите на Дневния център за жени.
14. Орган на Обществения съвет е Председателят на Обществения съвет.
15. Председателят на Обществения съвет:
15.1. Организира, ръководи и контролира в съответствие с този Правилник изпълнението на решенията на Обществения съвет.
15.2. Свиква и ръководи заседанията на Обществения съвет, като предварително уведомява всеки член за деня, часа, мястото и дневния ред на заседанието.
15.3. Представлява Обществения съвет пред институции, медии, местна власт и др.
15.4. Може да упълномощава друг член на Обществения съвет да представлява съвета за определено време или за определен случай.

.....ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ

.....

Чл. 3. Защита по този закон може да търси всяко лице, пострадало от домашно насилие, извършено от:
1. съпруг или бивш съпруг;
2. лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство;
3. лице, от което има дете;
4. възходящ;
5. низходящ;
6. лице, с което се намира в родство по съребрена линия до четвърта степен включително;
7. лице, с което се намира или е било в родство по сватовство до трета степен включително;
8. настойник, попечител или приемен родител;
9. възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско съжителство;
10. лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство.

.....

>> пълен текст на закона <<