www.woman-rz.org
ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЖЕНИ - СЕЛО СТРАЖЕЦ

Сдружение "ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЖЕНИ - СЕЛО СТРАЖЕЦ" е регистрирано в Разградски окръжен съд с решение №1/15.02.2005г., фирмено дело 74/2005г

Вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Министерството на правосъдието под №20050825008. ЕИК/Булстат: 116561057

Центърът за подкрепа на жени в село Стражец е регистриран в Агенцията за социално подпомагане като доставчик на социални услуги от 2005г. за услугите “Дневен център за възрастни”, “Кризисен център за възрастни”, “Личен асистент” и “Социален асистент”, “Център за социална рехабилитация и интеграция” и “Бюро за социални услуги”. През месец октомври 2009г. е подновена регистрацията в АСП.

Адрес:

България
с.Стражец 7217, ул."Москва" №26,
тел.: +359 898 552 688
Електронна поща: office@woman-rz.org