www.woman-rz.org

Адрес:

България
с.Стражец 7217, ул."Москва" №26,
тел.: +359 898 552 688
Електронна поща: office@woman-rz.org
Сдружение "ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЖЕНИ - СЕЛО СТРАЖЕЦ" е регистрирано в Разградски окръжен съд с решение №1/15.02.2005г., фирмено дело 74/2005г

Вписано в Търговския регистър на юридическите лица с нестопанска цел, Агенция по вписвания, Министерство на правосъдието, ЕИК/Булстат: 116561057